, Inserats-ID: 00649161

RESCH-KA-TEC GL1600mm MS08 Sym

2021

Resch-Ka-Tec

€ 2.350

Netto-Preis (ohne MwSt.)

SONST65965

Zeppelin Baumaschinen GmbH Ulm, Deutschland

Direktkontakt zum Anbieter

Details

  • Seriennr.: SONST65965

Ihr Ansprechpartner für dieses Angebot

  • Zeppelin Baumaschinen GmbH
  • Zeppelin Baumaschinen GmbH Niederlassung Ulm
  • Carlos Honold
  • Tel.: +49 7309 954180
  • Mobil:
  • Fax: +49 7309 954 170
  • E-Mail: carlos.honold@zeppelin.com
  • Web: www.zeppelin-cat.de


(Mehrfachnennungen bitte kommasepariert)


Groß- oder Kleinschreibung wird nicht beachtet